ข้อกำหนด


เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) จัดทำเนื้อหาและให้บริการบนเว็บไซต์ www.maisonbergerthailand.com แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่ท่าน
จะหาได้ทั่วเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่น รูปแบบ และการส่งเสริมบางประการ รวมทั้งการบริการลูกค้า
ซึ่งทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งและรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยการเข้า
ใช้เว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1. ความเป็นส่วนตัว
กรุณาทบทวน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท เพื่อท่านจะได้เข้าแนวใจปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท

 

2. ผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ในไซต์ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์และการบริการใดๆ ที่บริษัทได้จัดให้ ก็เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านจะนำผลิตภัณฑ์และการบริการหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านรับ จากบริษัทไปจำหน่ายจ่ายแจกหรือขายต่อไม่ได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือลดปริมาณผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะจัดหาให้แก่ท่านโดยจะมีคำบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ก็ตามในกรณีที่บริษัทเชื่อด้วยดุลพินิจของบริษัทเองว่าอาจจะมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

 

3ความถูกต้องของข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ได้ แต่ไม่รับประกันว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ สี ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

 

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดยข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง ไฟล์อนิเมชั่น วิดีโอ รวมทั้งการจัดการข้อมูลทุกชนิด ถือเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ห้ามล่วงละเมิดทุกประการ จึงห้ามมิให้มีการลอกเลียนแบบเพื่อการค้า แจกจ่าย หรือนำไปตัดต่อ ขยาย และจัดวางโดยผู้อื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทโดยเด็ดขาด  เว็บไซต์นี้ยังอาจมีภาพที่ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานโดยเบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) จากลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

 

5. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ของเราเอง  เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์  เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย)ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่มีให้บริการในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวและสินค้าหรือบริการใด ๆ หรือซื้อจากเว็บไซต์ดังกล่าว

 

6. รูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมพิเศษ
เว็บไซต์อาจนำเสนอรูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมพิเศษ (อาทิ การประกวด การชิงรางวัล หรือข้อเสนออื่นๆ )
ซึ่งอาจ (ก) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้ ระเบียบและ/หรือนโยบายที่เพิ่มขึ้นหรือเข้าแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิม
และ (ข) ถูกนำเสนอโดยบริษัท หรือโดยบุคคลภายนอก ซึ่งหากมี บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเรื่องดังกล่าว และหากท่าน
เลือกที่จะรับประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้ ท่านตกลงว่าการใช้ข้อเสนอนั้นๆ  จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ระเบียบและ/หรือ
นโยบายของการใช้ที่เพิ่มเข้ามา หรือแยกต่างหาก

 

7. เนื้อหาของผู้ใช้

เราไม่ได้รับรองหรือควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งหรือโพสต์บนเว็บไซต์ ดังนั้นเราจึงไม่รับประกันความถูกต้องสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้เนื้อหานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อ การโพสต์ การส่งอีเมลหรืออื่นๆผ่านทางเว็บไซต์

© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.