ความเป็นส่วนตัว


เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1. ข้อมูลที่รวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ท่านจะเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากท่านจะกรอกแบบการสำรวจออนไลน์หรือลงทะเบียนผู้ใช้ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์) กลุ่มอายุ เพศ ผู้ใช้ที่จะลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเราจะต้องใส่ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ อีเมล และพาสเวอร์ด เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าหากท่านไม่ให้ความยินยอมแล้ว เราจะไม่สามารถรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว และเราจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ

เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างและส่งอีเมล์การตลาดถึงท่าน เช่น จดหมายข่าว การสำรวจหรือข้อความทางอีเมล์อื่นๆ ที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมของบริษัท ข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือการส่งเสริมการขาย

ท่านอาจจะเลือกให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสมัครรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับสินค้าและกิจกรรมพิเศษ เคล็ดลับเครื่องสำอาง และการส่งเสริมการขาย (การส่งข้อความ) การรับข้อความ จาก เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) นั้นไม่มีค่าธรรมเนียม

ในบางโอกาส เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) อาจจะจัดให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (เช่น การประกวด การแข่งขัน หรือการเสนออื่นๆ) แบบสอบถาม และการสำรวจ ทั้งนี้อาจจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์พิเศษที่ใช้กับการส่งเสริมการขายเหล่านี้ ที่อธิบายถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ประวัติส่วนตัว (resumé) ของ ท่าน บริษัทจะถือข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และจะใช้เฉพาะเพื่อพิจารณาโอกาสการจ้างงานสำหรับท่านทั้งในปัจจุบันหรือใน อนาคต และติดต่อท่านเกี่ยวกับการจ้างงานกับบริษัท หรือบริษัทในเครือเท่านั้น

หากไม่ต้องการให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าว

 

2. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ
เราเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อบันทึก IP address, browser type, operating system, domain name, access times และ referring Web site Addresses ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของเรา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสากล

 

3. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านอาจเข้าชมไซต์นี้ได้ อย่างไรก็ดี ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราไม่ได้ เช่น ท่านจะลงทะเบียนไม่ได้ ไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยรู้ตัวเช่นนั้น หากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยมิได้ตั้งใจ เราจะลบข้อมูลนั้นจากบันทึกของเรา

 

4. วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทใช้การป้องกันที่เหมาะสมกับไซต์นี้ เพื่อคุ้มครองการเปิดเผย การใช้ การแก้ไข หรือการทำลายที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ไซต์ หากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ สามารถส่งอีเมล์ไปที่ contact@lampebergerthai.com

 

5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ
เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อความสะดวกของท่านและเพื่อให้ท่านทราบข้อมูล เว็บไซต์เหล่านี้อาจทำการอย่างเป็นอิสระจากเรา ซึ่งไซต์ที่เชื่อมโยงไปอาจมีคำบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ทางเราขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่านตรวจดูหากท่านไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปใดๆ ในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของไซต์ การใช้ไซต์ใดๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์นั้น

 

6. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ และโดยไม่มีการบอกกล่าวท่านล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ให้เห็นเด่นชัด เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อใด

 

7. วิธีการติดต่อกับเรา
หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมลล์ไปที่ contact@lampebergerthai.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6720498

© 2011 Maison Berger. All Rights Reserved.